STRANDBAD STEINRAD, HERRLIBERG

Konzeptstudie 2014